MEVZUAT
Yönetmelikler

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük

FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK
BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜK

 
Tam Metine Ulaşmak İçin İşaretleyiniz.

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/3/1999 No : 99/12574
Dayandığı Kanunun Tarihi : 5/12/1951 No : 5846
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1/4/1999 No : 23653
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cild: S:

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu Tüzük, fikir ve sanat eseri sahipleri ile komşu hak sahipleri meslek birliklerinin ve federasyonlarının kurulmalarını, görevlerini, gelirlerini, denetlenmelerini, üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşullarını, eser sahipleri ile bağlantılı hak(2) sahiplerinin tazminat ve telif ücretlerinin dağıtım usullerini, birlik ve federasyonların çalışmalarına ilişkin diğer hususları düzenler.