HABERİN
Resmi ve videosu bulunamadı!

Basılı Kitap ve Süreli Yayınlardaki KDV Oranının Sıfırlanması

22 Şubat 2019 tarihli 30694 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan değişikliklere dair düzenlemenin 7. Maddesinde 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

n) (Ek:17/1/2019-7161/17 md.) (Değişik:21/2/2019-7166/7 md.) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.)

Teslim aynı Kanunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Teslim:

Madde 2 – 1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket

edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına

hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya

onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci

veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.

2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme

akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi

halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir.

 

 

TBMM’de yapılan son değişiklikle kitabın üreticiden son okuyucuya ulaşana kadar, zilyetliğin her türlü el değişimine KDV muafiyeti uygulanır. Yayınevlerinin basılı kitaplarının ve süreli yayınlarının dağıtıcıya veya kitabevine satışları birer teslim olup bu konuda kesilecek faturalar da artık KDV'den muaftır.

 

Bunun tek istisnası kanun koyucu tarafından /6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılması gerekenler bu muafiyetten yararlanamaz.

 

Yapılan bu değişiklikle basılı kitap ve süreli olmayan yayınlarda muafiyetten yararlanabilmek için gereken 100,00 TL’lik alt sınır da kaldırılmıştır.

 

Sektörümüzde faaliyet gösteren herkese hayırlı olsun.